برزگر استور

لوگو فروشگاه برزگر استور در 100

برزگر استور

فروش سم، کود، بذر و خاک باغچه و گلدون، مشاوره بخش کشاورزی

آدرس:  قائم شهر، خیابان کوچکسرا - خیابان مرحوم علی محمودی، موسسه کشاورزی برزگر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
موبایل: ۰۹۰۳۹۰۶۲۲۸۱
تلفن: ۰۱۱۴۲۲۶۷۸۰۵

برزگر استور

فروش سم، کود، بذر و خاک باغچه و گلدون، مشاوره بخش کشاورزی
موبایل: ۰۹۰۳۹۰۶۲۲۸۱
تلفن: ۰۱۱۴۲۲۶۷۸۰۵
آدرس:  قائم شهر - خیابان مرحوم علی محمودی، موسسه کشاورزی برزگر

علاقه محبوب
0