مجتمع فنی قائم

لوگو فروشگاه مجتمع فنی قائم در 100

مجتمع فنی قائم

آموزش و مدرک فنی حرفه ای باخفیف و وام ماهییانه

آدرس:  آمل، بازیارکلا - بلواربسیج، لاله۱۶، گلبرگ۱۱، مجتمع فنی و حرفه ای قائم(عج)
شروع از: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
موبایل: ۰۹۱۱۱۰۰۷۹۹۵
تلفن: ۰۱۱۴۳۲۳۳۶۹۱

مجتمع فنی قائم

آموزش و مدرک فنی حرفه ای باخفیف و وام ماهییانه
موبایل: ۰۹۱۱۱۰۰۷۹۹۵
تلفن: ۰۱۱۴۳۲۳۳۶۹۱
آدرس:  آمل - بلواربسیج، لاله۱۶، گلبرگ۱۱، مجتمع فنی و حرفه ای قائم(عج)

علاقه محبوب
0