تجارت پارسیان

لوگو فروشگاه تجارت پارسیان در 100

تجارت پارسیان

برش آلومینیوم و پروفیل آلومینیوم، دستگاه چند منظوره، جوش برش

آدرس:  اراک - كارخانه:مالك آب، زیر نظر پارک علم و فن اوری
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
موبایل: ۰۹۱۸۶۰۰۴۵۴۷
تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۴۶۶۶

تجارت پارسیان

برش آلومینیوم و پروفیل آلومینیوم، دستگاه چند منظوره، جوش برش
موبایل: ۰۹۱۸۶۰۰۴۵۴۷
تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۴۶۶۶
آدرس:  اراک - كارخانه:مالك آب، زیر نظر پارک علم و فن اوری

علاقه محبوب
0