لیست تعرفه‌های سفارشی سازی آگهی:

نوع خدمت بمدت توضیحات قیمت (تومان)
لینک ثبت آگهی 90 روز
رایگان
لینک افزودن لینک به آگهی تا زمان اعتبار آگهی
10,000
لینک ویژه کردن آگهی 15 روز
3,000
لینک ارتقاء آگهی -
1,000
لینک درج آگهی مازاد بر 3 آگهی رایگان در فروشگاه تا زمان اعتبار فروشگاه
5,000
لینکدرج لینک مجزا در هر آگهی ثبت شده در فروشگاه تا زمان اعتبار آگهی
10,000

   لیست تعرفه‌های سفارشی سازی فروشگاه:

نوع خدمت بمدت توضیحات قیمت (تومان)
لینک ایجاد فروشگاه 90 روز
رایگان
لینک افزودن لینک به فروشگاه تا زمان اعتبار فروشگاه
10,000
لینک VIP کردن فروشگاه 30 روز
5,000
لینک درج نوار حراج/فروش ویژه براساس زمان انتخابی
2,000
لینک تمدید ٣ ماهه فروشگاه 90 روز
20,000

تعرفه جایگاه‌های تبلیغاتی