باشگاه ورزش پایا

لوگو فروشگاه باشگاه ورزش پایا در 100 منقضی شده

باشگاه ورزش پایا

آموزش آکادمیک با امکانات ویژه بسکتبال، والیبال و اسکیت

آدرس شعبه ۱: اصفهان - انتهای بی سیم شرقی
آدرس شعبه ۲: شاهین شهر، بهداری ورزشگاه ملت
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱۳ روز دیگر

باشگاه ورزش پایا

آموزش آکادمیک با امکانات ویژه بسکتبال، والیبال و اسکیت
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱۳ روز دیگر
آدرس شعبه ۱: اصفهان - انتهای بی سیم شرقی
آدرس شعبه ۲: اصفهان - شاهین شهر، بهداری ورزشگاه ملت

علاقه محبوب
0