باشگاه ورزش پایا

لوگو فروشگاه باشگاه ورزش پایا در 100

باشگاه ورزش پایا

آموزش آکادمیک با امکانات ویژه بسکتبال، والیبال و اسکیت

آدرس شعبه ۱: اصفهان - انتهای بی سیم شرقی
آدرس شعبه ۲: شاهین شهر، بهداری ورزشگاه ملت
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
موبایل: ۰۹۳۷۸۳۷۱۲۰۰
تلفن: ۰۳۱۴۵۲۵۰۸۹۹

باشگاه ورزش پایا

آموزش آکادمیک با امکانات ویژه بسکتبال، والیبال و اسکیت
موبایل: ۰۹۳۷۸۳۷۱۲۰۰
تلفن: ۰۳۱۴۵۲۵۰۸۹۹
آدرس شعبه ۱: اصفهان - انتهای بی سیم شرقی
آدرس شعبه ۲: اصفهان - شاهین شهر، بهداری ورزشگاه ملت

علاقه محبوب
0