سوغات محلی بلوچ

لوگو فروشگاه سوغات محلی بلوچ در 100

سوغات محلی بلوچ

سوغات محلی سفال، کلپورگان، سوزن دوزی، سکه دوزی و ابزار حصیری خاص

آدرس:  زاهدان، عدالت - سراوان، بلوار عدالت، عدالت۲۸، بعد ۴ راه پست، تحفه بلوچستان
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
موبایل: ۰۹۳۹۳۳۷۴۸۳۰
تلفن: ۰۵۴۳۷۶۴۳۶۲۶

سوغات محلی بلوچ

سوغات محلی سفال، کلپورگان، سوزن دوزی، سکه دوزی و ابزار حصیری خاص
موبایل: ۰۹۳۹۳۳۷۴۸۳۰
تلفن: ۰۵۴۳۷۶۴۳۶۲۶
آدرس:  زاهدان - سراوان، بلوار عدالت، عدالت۲۸، بعد ۴ راه پست، تحفه بلوچستان

علاقه محبوب
0